Política de privacidade

 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

 

Seguindo os principios de licitude, lealdade e transparencia, poñemos á súa disposición a presente Política de Privacidade.

 

Quen é o Responsable do tratamento dos seus datos?

 

COLEXIO ATALAYA CANTABRIA S.L.

CIF: B36630424

DOMICILIO SOCIAL: CALLE CANTABRIA 18, 36205, VIGO, PONTEVEDRA

Email: admonatalayacantabria@mundo-r.com

Teléfono: 986 27 60 12

Datos del DPO:

GRUPO ADAPTALIA – LEGAL FORMATIVO S.L.

91 553 34 08

legal@grupoadaptalia.es

 

Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

 

En COLEXIO ATALAYA CANTABRIA S. L. tratamos a información que nos facilita coa finalidade de xestionar a relación que nos une, xestionar o envío da información que nos solicita, facilitar ós interesados ofertas dos nosos servizos do seu interese e/ou xestionar a súa candidatura.

 

Por canto tempo conservaremos os seus datos persoais?

 

Os seus datos, serán conservados o tempo mínimo necesario para a correcta prestación do servizo ofrecido así como para atender as responsabilidades que se puidesen derivar do mesmo e de calquera outra esixencia legal.

 

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

 

A base legal para o tratamento dos seus datos persoais pode ser a execución dunha relación potencial e/ou subscrita, o interese lexítimo, a habilitación legal e/ou o consentimento do propio interesado. Os datos que lle solicitamos son adecuados, pertinentes e estritamente necesarios e en ningún caso está obrigado a facilitárnolos, pero a súa non comunicación poderá afectar á finalidade do servizo ou a imposibilidade de prestalo.

 

 

 

A que destinatarios comunicaranse os seus datos?

 

 

COLEXIO ATALAYA CANTABRIA S. L. non comunicará os seus datos a ningún terceiro, salvo que se informe diso expresamente.

 

 

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?

 

 

Os dereitos de protección de datos dos que son titulares os interesados son:

  • Dereito a solicitar o acceso aos datos persoais relativos ao interesado

  • Dereito de rectificación ou supresión

  • Dereito de oposición

  • Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento

  • Dereito á portabilidad dos datos

Os titulares dos datos persoais obtidos, poderán exercer os seus dereitos de protección de datos persoais dirixindo unha comunicación por escrito ao domicilio social de COLEXIO ATALAYA CANTABRIA S. L. ou ao correo electrónico habilitado para ese efecto, admonatalayacantabria@mundo-r.com, incluíndo en ambos os casos fotocopia do seu DNI ou outro documento de identificación equivalente. Modelos, formularios e máis información dispoñible sobre os seus dereitos na páxina web da autoridade de control nacional, Axencia Española de Protección de Datos, en diante, AEPD, www.agpd.es

Podo retirar o consentimento?

 

Vostede ten a posibilidade e o dereito para retirar o consentimento para calquera finalidade específica outorgada no seu momento, sen que iso afecte á licitud do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

 

Onde podo reclamar no caso de que considere que non se tratan os meus datos correctamente?

 

Se algún interesado considera que os seus datos non son tratados correctamente por COLEXIO ATALAYA CANTABRIA S. L. pode dirixir as súas reclamacións ao correo admonatalayacantabria@mundo-r.com ou á autoridade de protección de datos que corresponda, sendo a AEPD a indicada no territorio nacional, www.agpd.es

 

 

 

 

 


Seguridade e actualización dos seus datos persoais

 

 

Co obxectivo de salvagardar a seguridade dos seus datos persoais, informámoslle que COLEXIO ATALAIA CANTABRIA S. L. adoptou todas as medidas de índole técnica e organizativa necesarias para garantir a seguridade dos datos persoais fornecidos. Todo iso para evitar a súa alteración, perda, e/ou tratamentos ou accesos non autorizados, tal como esixe a normativa, aínda que a seguridade absoluta non existe.

É importante que, para que podamos manter os seus datos persoais actualizados, infórmenos sempre que se produza unha modificación dos mesmos.

 

 

Confidencialidade

 

COLEXIO ATALAIA CANTABRIA, S. L. Infórmalle que os seus datos serán tratados co máximo celo e confidencialidade por todo o persoal que interveña en calquera das fases do tratamento. Non cederemos nin comunicaremos a ningún terceiro os seus datos, excepto nos casos legalmente previstos, ou salvo que o ineresado autorizounos expresamente.